RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Lenart


Občina: LENART
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/1995)
Datum sprejema: 1995-04-25 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.07.1995 Datum konca veljavnosti: 25.05.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe statuta Občine Lenart 04.01.1997
Občina: LENART
 Statut Občine Lenart 25.05.1999
Občina: LENART

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sporazum o ureditvi premoženjskih razmerij med Občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Lenart na dan 31. 12. 1998 (premoženjsko delitvena bilanca) 23.09.1999
Občina: LENART
 Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart 16.04.1999
Občina: LENART
 Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča 16.04.1999
Občina: LENART
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999 09.04.1999
Občina: LENART
 Poslovnik Občinskega sveta občine Lenart 25.05.1999
Občina: LENART
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1998 11.05.1999
Občina: LENART
 Sklep o podaljšanju začasnega financiranja potreb iz proračuna občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana v drugem trimesečju leta 1999 11.05.1999
Občina: LENART
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Lenart 11.05.1999
Občina: LENART
 Program priprave noveliranih prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Lenart 06.04.1999
Občina: LENART
 Sklep o javni razgrnitvi: a) osnutka zazidalnega načrta za del območja, za katerega je bil sprejet zazidalni načrt za del industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna, Unior; b) osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu; c) osnutka dopolnitev prostorskih ureditev pogojev za mesto Lenart 25.05.1999
Občina: LENART
1  2  ... 13  14 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart
Občina: LENART
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si